Poezja Młodokaszubów

Polecamy książkę Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego i Leona Heyke, „Poezja Młodokaszubów (Instytut Kaszubski). 

Poezja Młodokaszubów jest kolejną publikacją będącą owocem obchodów Roku Młodokaszubów, ogłoszonego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Poza zbiorem wybranych dzieł napisanych przez wielką trójcę Młodokaszubów – Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego i Leona Henkego, książka zawiera bogate wprowadzenie w tematykę ruchu młodokaszubskiego.

Główne idee ruchu oraz najważniejszych jego przedstawicieli przybliżył znawca tematu oraz autor wielu prac z zakresu historii regionu – prof. Józef  Borzyszkowski.  Publikacje wzbogacono także o tematyczną i językową analizę twórczości wielkiej trójcy młodokaszubskiej, którą przygotowały Adela Kuik-Kalinowska oraz Hanna Makurat.

Towarzystwo Młodokaszubów (Towarzëstwò Młodokaszëbów) – organizacja założona w 1912 roku w Gdańsku. Jej sekretarzem był doktor Aleksander Majkowski Do najznamienitszych poetów wchodzących w jej skład należeli, prócz Majkowskiego, Jan Karnowski oraz ks. Leon Heyke. Za podstawowy cel Towarzystwo stawiało sobie obudzenia w Kaszubach własnej świadomości etnicznej oraz promowanie wiedzy o nich, a także włączenie ich w nurt życia ogólnopolskiego. Młodokaszubi zamieszczali swoje publikacje w czasopiśmie „Gryf”. Ich hasło brzmiało Co kaszubskie, to polskie – wyrażało to myśl, iż wbrew różnicom językowym stanowią niewyodrębnioną część narodu polskiego ugruntowaną wspólną historię i kulturę.