Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.
 2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.
 3. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:
  1. nagroda za całokształt twórczości
  2. książka roku /za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyjątkiem wyborów wierszy. /
  3. debiut roku  /za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora większą niż arkusz. Przyznawana jest w zależności od decyzji jury/
 4. Nagroda nie obejmuje twórczości dla dzieci.
 5. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
 6. Podstawą do Nagrody za całokształt twórczości musi być publikacja utworów nominowanego autora w ostatnich trzech latach poprzedzających daną edycję Nagrody.
 7. Nagrodę w każdej kategorii autor może otrzymać tylko raz.
 8. Laureat za całokształt nie będzie mógł kandydować do nagrody w kategorii „książka roku” w tej samej edycji.
 9. Nagrodę stanowią:
  a) statuetka  SILESIUS.
  b) czek na kwotę:

   • 100 000 PLN za całokształt
   •   50 000 PLN za książkę roku
   •   20 000 PLN za debiut roku

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU

§ 2.

 1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa, (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN)) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy.
 2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.
 3. 8 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 3.

 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
  a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
  b) etap drugi – wybór 7 książek nominowanych do Nagrody w kategorii książka roku, wybór 3 książek nominowanych do Nagrody w kategorii debiut roku, jeśli jury nie zdecyduje inaczej, oraz rozstrzygnięcie w kategorii „ za całokształt”
  c) etap trzeci – wybór laureatów Nagrody.

2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
a) członkowie jury,
b) pracownicy organizatorów i fundatorów Nagrody.

JURY

§ 4.

 1. Jury konkursu składa się z 7 osób.
 2. Przewodniczącego i członków jury powołuje na trzyletnią kadencję prezydent Wrocławia. Do jury następnych kadencji mogą zostać powołani członkowie jury kadencji poprzedniej.
 3. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury.
 4. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez prezydenta Wrocławia lub śmierci członka jury. W takich przypadkach prezydent Wrocławia powołuje nowego członka jury.
 5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 4 członków jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY

§ 5.

1. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
2. Członek jury nieobecny w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia ostatecznie decydującego o przyznaniu Nagrody.
3. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody.
4. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
5. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatorów i fundatorów Nagrody.

BIURO NAGRODY

§ 6.

 1. Biuro Nagrody powoływane jest przez Miasto Wrocław.
  2. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z konkursem.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY

§ 7.

 1. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się corocznie w maju we Wrocławiu.
 2. Autorzy i wydawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia nagrody.
 3. Organizator zapewnia pokrycie kosztów podróży i pobytu we Wrocławiu każdemu z finalistów konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów Nagrody.