Pisz szybko haiku!

Napisz szybko haiku i wysyłaj na poetyki konkurs – Nowe Inspiracje. Czas tylko do 10 października.

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:

– inspirowanie do aktywności twórczej,

– prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,

– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat,13-15 lat, 16-18 lat.

4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:

– dowolny utwór poetycki,

– haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).

5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman),

w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 10 października 2014 r.

Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.

7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.

8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej”.

9. Konkursowi towarzyszy:

– wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,

– zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,

– prezentacja multimedialna tekstów,

– spotkanie z jurorami i omówienie,

– wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii rŻ” Bałuckiego Ośrodka Kultury rNa Żubardzkiej” oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty(Filia nr 21),

– edukacje literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (Filia nr 21) na kanwie nagrodzonych tekstów dla uczniów gimnazjów łódzkich.

– promocja nagrodzonych tekstów w poetyckich serwisach internetowych, mediach łódzkich.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14. Informacje:

Dorota Radziewicz – koordynator projektu,

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl