Pudełko z widokiem na… konkurs

 

Ciągle trwa I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoty Karton III LO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Pudełko z widokiem na…”

Założenia regulaminowe:

1. Celami konkursu są:

– przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,

– promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w Gazecie Szkolnej, czasopismach literackich, a także na portalach poetyckich),

– zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,

– integracja młodych poetów

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego tematu konkursu: „Pudełko z widokiem na…”

2. Ilość prac, maksymalnie 3 wiersze

3. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.

4. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis). Utwory należy podpisać godłem czyli pseudonimem, natomiast w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon, nazwę szkoły. Jeśli prace będą przesłane mailem, też należy podpisać je godłem, a dane umieścić w osobnym pliku.

5. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2014 r.

6. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora:

jpaluch@lo3.wroc.pl

lub pocztą tradycyjną na adres szkoły:

Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław,

z dopiskiem: „konkurs poetycki”.

7. Jury powołane przez organizatora, składające się ze znanych wrocławskich poetów i pisarzy, dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się we Wrocławiu 28 listopada 2014 r. w trakcie Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty „Wybryk”.

9. Laureaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub e-mailem o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast laureatom spoza Wrocławia zapewniają noclegi.

11. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu

kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.

12. Szczegółowych informacji udziela organizator, p. Justyna Paluch

Nauczyciel-bibliotekarz

e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl