Konkurs na tomik

Fundacja Duży Format przypomina o możliwości nadesłania do 30 kwietnia manuskryptów na III Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Duży Format”.
W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, którzy ukończyli 15 lat (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych) przed debiutem i po debiucie, czyli publikacji z ISBN, w tym elektronicznej.

Warunkiem udziału  jest nadesłanie w terminie do 30 kwietnia 2015 roku na adres:
wydawnictwo@poecipolscy.pl:
– zestawu 20 wierszy w jednym pliku w formacie .rtf, .doc lub .docx (bez projektu okładki i stron
redakcyjnych); nazwę pliku musi stanowić nazwisko, imię i człon: „konkurs po” lub „konkurs
przed” – mówiący o kategorii, w której pozycjonuje się autor (przykład:
jan_kowalski_konkurs_przed.doc)
w temacie maila należy wpisać: „Konkurs – debiut” lub „Konkurs – po debiucie”
– W pliku i w treści maila powinno być wpisane:
a. imię i nazwisko,
b. adres, telefon kontaktowy,
c. krótka nota biograficzna oraz tytuły wydanych dotąd książek (jeżeli takie były) z rokiem wydania i nazwą wydawcy.
Tematyka prac jest dowolna. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę w każdej z dwóch kategorii: autorów przed debiutem książkowym i autorów po debiucie książkowym.
6. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu, wybranego przez jury tomiku wierszy (w każdej z dwóch kategorii).
Zwycięskie tomiki zostaną wydane w nakładzie 200 egz. z czego autor otrzyma 10 egz. autorskich, pozostałe będą dystrybuowane przez Fundację Duży Format. Każdy autor, po podpisaniu umowy licencyjnej z wydawcą – Fundacją Duży Format – otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20 proc. sumy od sprzedanych tomików jego autorstwa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 maja 2015 roku. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową o jego wyniku. Werdykt zostanie udostępniony na stronach internetowych www.poecipolscy.pl oraz www.fundacjadf.pl