Książki o Różewiczu i Krynickim

Ukazały się właśnie książki o twórczości Tadeusza Różewicza i Ryszarda Krynickiego. Obie zawierają materiały z  poświęconych poetom konferencji, które odbyły się we Wrocławiu i Krakowie w 2013 roku. Opublikowało je Wydawnictwo EMG.

„Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza”, pod redakcją Tomasza Kunza i Joanny Orskiej to efekt sesji Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura,  która odbyła się w ramach Bruno Schulz. Festiwal we Wrocławiu w w 2013 roku.

Autorzy publikowanych prac, wywodzący się z różnych pokoleń, skupili się na późniejszych utworach autora „Kartoteki”, powstałych po roku 1990, od tomu „Płaskorzeźba” do „To i owo”. Poprzez ich lekturę odczytują także na nowo wcześniejsze utwory Różewicza. Jak napisał prof. Tomasz Mizerkiewicz: Tom przekonuje, że późnej twórczości Tadeusza Różewicza towarzyszyć musi późna różewiczologia. Do jej praktyk należy rewidowanie tego, co zostało przyjęte we wcześniejszych odczytaniach dzieł autora Niepokoju, przy czym krytyk lub krytyczka poprawiają nie tylko cudze, ale i własne poprzednie ustalenia w powtórnym spotkaniu z tekstami. Ponadto do założeń późnej rożewiczologii należy przekonanie, że nawet najbardziej „doczytane” teksty muszą zostać poddane ponownej próbie interpretacyjnej, gdyż w kontekście obecnych nurtów humanistyki nagle przemawiają z nową siłą i w nieoczekiwany sposób.

Spis treści

J a c e k Ł u k a s i e w i c z: Stary poeta w historii

Wo j c i e c h B r o w a r n y: Biografia i powtórzenia. „Miejsca autobiograficzne”

Tadeusza Różewicza

H a n n a M a r c i n i a k: Archiwa rodzinne Tadeusza Różewicza. Nasz starszy

brat i Matka odchodzi wobec poetyki świadectwa

I n g a I w a s i ó w : Matka raz jeszcze odchodzi

J o a n n a T r z e c i a k H u s s: „Ty wiesz i słyszysz / Ja słyszę i wiem”.

O poetyckim dialogu Tadeusza i Jana Różewiczów

T o m a s z K u n z: Bio-grafia Tadeusza Różewicza

P i o t r Ś l i w i ń s k i: Różewicz: na koniec

A l i n a Ś w i e ś c i a k: Kryzys, śmierć sztuki i estetyki

A n n a K a ł u ż a: Różewicz i poeci „innych” końców poezji

P i o t r B o g a l e c k i: Widma poety. Poeta widma

G r z e g o r z N i z i o ł e k: Ressentiment: późny teatr Tadeusza

Różewicza

J e r z y F r a n c z a k : Maszyny antropologiczne w dramatach

Różewicza

J a k u b M o m r o: Formalizm afektów. Racine, Beckett, Różewicz

J o a n n a O r s k a: Pies i kot, czyli rozmowy mistrzów

J e r z y J a r n i e w i c z : Wiersz, obraz i przekład. Różewicz rozmawia

z Baconem

J a r o s ł a w F a z a n : „Deptanie Baconowi po piętach” – tranzytywny

autoportret poety „w stanie Niepokoju” albo liryczna tożsamość

sztafetowa

K r z y s z t o f U n i ł o w s k i : Obrót, wyparcie Realnego i skarb poezji.

Od kolażu w stronę „poezji wirtualnej”

A l e k s a n d r a S z c z e p a n : Zagadka Porfiriusza. Różewicz i problem

pojedynczości

D a r i u s z C z a j a: Z życia nosorożców. Zoo-logia Różewicza

K r y s t y n a P i e t r y c h: O czym mówi Różewicz, gdy mówi o bieli?

D o r o t a K o z i c k a: Na obrzeżach Różewicza

A r l e t a G a l a n t: Uśmiechy i urazy. Różewicz, kobiety i popkultura

A d a m P o p r a w a: Późne sylwy Różewicza lub odmowa tomiku

PRÓBA REKONSTRUKCJI. SZKICE O TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA ,Seria: Decyzje krytyczne, tom IV, Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Kunza i Joanny Orskiej, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014
pismo_chmur_krynicki (1)

„Pismo chmur .Studia i szkice o twórczości Ryszarda Krynickiego”, to zbiór materiałów z sesji, która odbyła się w ramach Jubileuszu Ryszarda Krynickiego RK’70 ,Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi  w dniach 26-28 czerwca 2013 roku

Ryszard Krynicki jest jednym z najwybitniejszych poetów piszących dziś po polsku. Jego poezja ma liczne grono czytelników. Jest tłumaczona i nagradzana. Jednocześnie jest to pisarz do pewnego tylko stopnia rozpoznany. Napisane przez niego wiersze – czyste, mocne, poruszające – pozostają dla nas tajemnicą. Nadal nie wiemy, w czym ma oparcie ich siła –napisał redaktor tomu Paweł Próchniak . Sam tom to próba rozwikłania tych zagadek. Oczywiście częściowa, bo inna nie jest możliwa, tym niemniej intrygująca.

Spis treści

Z b i g n i e w H e r b e r t: Do Ryszarda Krynickiego – list .

M a r i a n S t a l a: Dziewięć ścieżek wprowadzających w poetycki świat

Ryszarda Krynickiego .

A l i n a Ś w i e ś c i a k: Estetyczne konteksty twórczości

Ryszarda Krynickiego .

B e a t a P r z y m u s z a ł a: Krynicki: spojrzenie z wnętrza .

J o a n n a K i s i e l: „Nic, noc”? Tropy bezsenności w poezji Ryszarda

Krynickiego .

I w o n a M i s i a k: Zagadka i labirynt w poezji Ryszarda Krynickiego

M a r c i n J a w o r s k i: Fragmenty listu miłosnego

(w Akcie urodzenia) .

J e r z y B o r o w c z y k: „…nasze życie chce żyć”. Niedostrzegalne życie

i bezimienne słowa (Nasze życie rośnie – w dwóch odsłonach

i edycjach) .

To m a s z C i e ś l a k – S o k o ł o w s k i: „Jedynie język bywa nadrealny”.

O miejscu koncepcji dynamicznego modelu awangardy

w „późnych” wierszach Ryszarda Krynickiego .

G r z e g o r z P e r t e k: Horror vacui Ryszarda Krynickiego .

P i o t r Ś l i w i ń s k i: Wiersze – symptomy .

K r y s t y n a P i e t r y c h: Jak milczy Krynicki? .

K a t a r z y n a K u c z y ń s k a-K o s c h a n y: „Wiersz jako etymologiczna

hipoteza świata” w twórczości przekładowej (czyli własnej)

Ryszarda Krynickiego

A l e k s a n d e r F i u t: W intertekstualnej sieci .

J o a n n a Z a c h: Składnia świata. Krynicki – Norwid .

A n d r z e j F r a n a s z e k: Turkawki, synogarlice, gołębie.

Zbigniew Herbert w twórczości Ryszarda Krynickiego .

J o a n n a D e m b i ń s k a-P a w e l e c: Gazety Ryszarda Krynickiego

To m a s z K u n z: Cytaty z rzeczywistości. „Grzeszny język”,

„święta mowa”, „cudze słowo” w poezji Ryszarda

Krynickiego .

A n n a P i l c h: Sny – obrazy – twarze – lustra.

O poezji Ryszarda Krynickiego .

J o a n n a R o s z a k: Codzienne użytki? Wiersz jako macewa .

A n n a N a s i ł o w s k a: Poezja Ryszarda Krynickiego

wobec tradycji japońskiej .

A n n a C z a b a n o w s k a-W r ó b e l: Krynicki: poezja

i powtórzenie .

J a c e k G u t o r o w: Krynicki po raz drugi .

R y s z a r d K r y n i c k i: Gołębie .

 

PISMO CHMUR. STUDIA I SZKICE O TWÓRCZOŚCI RYSZARDA KRYNICKIEGO, Seria: Decyzje krytyczne, tom III, Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014