Konkurs im. Bolesława Faca

Miasto Gdańsk ogłosiło kolejną edycję Konkursu im. Bolesława Faca. Jest on adresowany do autorów, którzy mają kłopot z publikacją swoich utworów.

Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. Mogą w nim uczestniczyć członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.

Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu manuskryptu. Do niej uczestnik konkursu powinien dołączyć zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca. Wszelkich informacji o Konkursie udziela Pani Anna Laska (tel: 58 323 6515 anna.laska@gdansk.gda.pl).

Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 1000 egzemplarzy (zwycięzca otrzyma 750 egzemplarzy).

Termin nadsyłania prac mija 30 listopada 2015 roku