Młodzi niechaj ślą swe poema

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi ogłosił kolejna edycję, adresowanego do młodzieży, konkursu poetyckiego Nowe Inspiracje.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych:9-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat. Można nadsyłać prace w dwóch kategoriach: dowolny utwór poetycki, lub  haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).

W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres: Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, w terminie do 12 października 2015 r.

Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej”.

Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną opublikowane w okolicznościowym tomie oraz na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury

Szczegóły na stronie www.bok.lodz.pl .