Dariusz Sośnicki szefem szacownego wydawnictwa

Ceniony poeta Dariusz Sośnicki został redaktorem naczelnym prestiżowego Wydaw­nic­twa Zakładu Naro­do­wego im. Osso­liń­skich.

Dariusz Sośnicki studiował filozofię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był redaktorem czasopism literackich „Już jest jutro” i wpływowego w połowie lat 90„Nowego Nurtu”. Jako poeta debiutował w 1994 tomem Marlewo (nagroda „Czasu Kultury” za najlepszy debiut poetycki). W 2002 otrzymał nagrodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, rok później został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki. Za tom Symetria (2002) był nominowany do Paszportu Polityki w kategorii Literatura. Za tom Spóźniony owoc radiofonizacji (2014) nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w 2015. Jest autorem 10 książek poetyckich. W 2013 Biuro Literackie opublikowało tom wierszy W podziękowaniu za siedlisko W. H. Audena w jego przekładzie. W latach 2005 — 2013 Dariusz Sośnicki prowadził dział polskiej prozy w Wydaw­nic­twie W.A.B.

Pod nowym kierownictwem Wydaw­nic­two Osso­li­neum zamie­rza kontynuować swoje naj­lep­sze tra­dy­cje, a zara­zem – jak pisze wydawca w swoim komunikacie – zada­wać pyta­nia o rolę kanonu we współ­cze­snym świe­cie i przy­glą­dać się pol­skiemu dzie­dzic­twu z nowych, mniej oczy­wi­stych punk­tów widze­nia. Obok kolej­nych tomów Biblio­teki Naro­do­wej i prac nauko­wych będzie publi­ko­wać współ­cze­sną ese­istykę i lite­ra­turę piękną, zarówno pisaną po pol­sku, jak i tłumaczoną.

Nowy szef Wydaw­nic­twa zapra­sza auto­rów do współ­pracy. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje tutaj