Konkursy!

Nowy rok zawsze niesie nowe nadzieje. W przypadku  poetów na tomiki, stypendia i konkursowe laury. Czymże byłoby życie bez marzeń? Podsycamy je i z przyjemnością informujemy, że można już nadsyłać wiersze do tegorocznych edycji:

Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” szczegóły tutaj. Termin nadsyłania tomów wierszy upływa 29 lutego.

 oraz konkursów dla autorów,  którzy marzą o wydaniu upragnionego tomiku:

 II Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza

Działająca we Wrocławiu Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza po 5 latach reaktywuje Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na autorską książkę poetycką.  Propozycje można nadsyłać do końca lutego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiutantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej w terminie do 29 lutego 2016 r. pod adres: Księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na maila:konkurskarpowicza@gmail.com w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza).

Prace konkursowe (w postaci papierowej i elektronicznej) powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem.
Tomy oceni zarząd Fundacji w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz. Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego tomu (nakład: 550 egz.), udział autora podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY, który będzie odbywać się w 2016 r. na Dolnym Śląsku, a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki.
Organizatorzy zapewniają profesjonalną promocję oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w wydarzeniach literackich i artystycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2016 r.

Szczegółowy regulamin konkursu tutaj

 

I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Orzesze wydaje poetów”.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic oraz Urząd Miasta Orzesze.

Konkurs jest adresowany do autorów w wieku od 18 do 35 lat. Zgłosić należy zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę poetycką, skomponowaną jako artystyczna całość i opatrzoną tytułem. Opracowanie graficzne (tzn. okładka, strona tytułowa itp.) nie jest wymagane.

Tematyka utworów może być dowolna. Objętość książki od 30 do 70 stron.

Można zgłaszać książki, które dotychczas nie były publikowane w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki). Prace w formie wydruku należy przesyłać listownie.
Spośród zgłoszonych propozycji Jury wybierze dwie najlepsze. Nagrodą jest jest profesjonalne wydanie książki w nakładzie 1000 egz. Książka będzie dwustronna – jednej strony teksty jednego autora, z drugiej drugiego.
Każdy z autorów otrzyma 200 egz. książki, pozostałe rozdysponują organizatorzy konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń2016-04-14

Strona konkursu www.domzjaskowic.pl

„Czytane w maszynopisie”

Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy zaprasza debiutantów do czwartej edycji konkursu na tomik poetycki „Czytane w maszynopisie”.

Organizatorzy konkursu mają na celu : promowanie wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, których twórczość jest spójna ze sposobem myślenia o literaturze patrona konkursu. W latach 1977-2005 Henryk Bereza prowadził na łamach miesięcznika „Twórczość” rubrykę „Czytane w maszynopisie” i wiele omawianych przez niego tekstów było tekstami debiutantów. Wiele też bezpowrotnie zostało utraconych, gdyż nigdy nie ukazały się w formie książki, mimo iż według Henryka Berezy z pewnością były tego warte. W wielu przypadkach uniemożliwił to ich niekomercyjny charakter, Henryk Bereza zajmował się bowiem wyłącznie taką właśnie twórczością i o takiej pisał w swojej rubryce. O takiej, która wyznaczała nowe trendy i poszukiwała nowych rozwiązań formalnoestetycznych. Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania przez Fundację Literatury imienia Henryka Berezy konkursu „Czytane w maszynopisie”. Konkursu, który ma być swoistym przeglądem tekstów nie mieszczących się w realiach komercyjnego rynku. Ma być przeglądem określającym kierunki rozwoju współczesnej literatury.

Konkurs jest adresowany do debiutujących pisarzy, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden tom poetycki, zawierający nie więcej niż 50 wierszy.

W regulaminie czytamy: „Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego konkursowi”.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie.

Nagroda
Nagrodą będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

Termin przyjmowania zgłoszeń2016-05-30

Dokładne informacje o konkursie tutaj