Ogólnopolski Konkurs im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski zaprasza do udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 25 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie – do dnia 6 maja 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału) nastąpi 13 maja, 2016 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

 Rafał Gawin, Marcin Czerkasow i Przemysław Owczarek (Przewodniczący).

 Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl