Miłosz. Dyskursy


Miłosz. Dyskursy – książka pod redakcją Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek (wydawnictwo ATH).

Marek Bernacki: „Cechą rozpoznawczą prezentowanego tomu jest jego wewnętrzna różnorodność i polifoniczność. Znalazły się w nim teksty reprezentujące nurt miłoszologii konserwatywnej, na przykład rzetelnie napisane artykuły historycznoliterackie pokazujące Miłosza w interpersonalnych relacjach z innymi ważnymi osobowościami XX wieku: Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Jerzym Turowiczem, Tadeuszem Różewiczem, Janem Pawłem II, Stanisławem Brzozowskim, Kazimierzem Brandysem czy Tomasem Mertonem. Są też analizy oparte w głównej mierze na fenomenologiczno-hermeneutycznej metodzie dialogu z tekstami noblisty, jak i te, których autorzy posiłkują się metodami wypracowanymi przez różne nurty Nowej humanistyki, takie jak sekularyzm, postsekularyzm, krytyka feministyczna, neopsychoanaliza. (…)

Mamy nadzieję, że zamieszczone w tomie Miłosz. Dyskursy teksty znajdą uznanie nie tylko miłoszologów i staną się punktem odniesienia do dalszych, wieloaspektowych badań nad literacką spuścizną Czesława Miłosza”