Nikt się nie rodzi strukturalistą

Nikt się nie rodzi strukturalistą. Twórczość literacka Edwarda Balcerzana – książka Beaty Małgorzaty Wolskiej (Universitas).

Inga Iwasiów: Biografia Balcerzana zdaje się opowiadać o transformacji ról, przesuwaniu akcentów, swoistym negocjowaniu pozycji (auto)biografii w pejzażu humanistyki. Przez odsłonięcie związków między zdarzeniami z życia, teoretyzowaniem i pisaniem można dotrzeć do kluczowej w książce (i dzisiejszym literaturoznawstwie) kategorii doświadczenia, ale też odtworzyć historię dyscypliny, która w pewnym sensie reinterpretuje sama siebie. W uproszczeniu można mówić o zawieszeniu podmiotowości na początku tej historii i o triumfalnej ekspozycji „ja” w pierwszej dekadzie XXI wieku. Nawet bowiem czas triumfu semiotyki nie egzorcyzmował skutecznie podmiotowości, wdzierającej się w życie naukowe w kilku opisanych w pracy przebraniach. Podkreślam ten aspekt, bowiem takim tropem idzie badaczka: nie opisuje formalnej celności wierszy i prozy Edwarda Balcerzana, lecz ich doświadczeniowy, autobiograficzny charakter. Pokazuje przy tym, że ten trop – wycofywanie, kamuflowanie i eksponowanie podmiotowości – jest kluczowy dla rozumienia przemian dyscypliny w XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Taki sposób czytania unieważnia jeden z najczęściej funkcjonujących schematów interpretacji literatury pisanej przez humanistów – poszukiwania formalnego kunsztu i tematycznych dominant. Twórczość Balcerzana w ujęciu Beaty Małgorzaty Wolskiej jest zarówno wypowiedzią na temat istoty literatury, jak i nieoczywistą notatką z życia poety. Nie chodzi w tej lekturze o dowodzenie prymatu wiedzy o literaturze nad jej praktykowaniem, lecz o spójność i niespójność będące tropem Balcerzanowego „ja”.

Beata Małgorzata Wolska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim, asystentka w Dziale Sztuki Europejskiej 1800–1945 w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Redaktorka tomów zbiorowych: Czesław Miłosz i rewolucja (współredakcja J. Madejski, U. Bielas-Gołubowska, Szczecin 2011), Z kuchni (współredakcja J. Madejski, U. Bielas-Gołubowska, Szczecin 2013), Stefan Flukowski i kult nowoczesności (współredakcja J. Madejski, Szczecin 2015); współredaktorka (wraz z J. Brejdakiem, D. Kacprzakiem, J. Madejskim) pięciu tomów wydanych w serii naukowej będącej pokłosiem Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, których jest kuratorką.