Poeci wobec muzyki

Poeci wobec muzyki Eulalii Papli w wydawnictwie Scriptum.

Teresa Malecka: Powstała książka piękna i wartościowa, napisana z dużym wyczuciem i kulturą. Głęboko osadzona w literaturze przedmiotu […], zarówno tej związanej bezpośrednio z postaciami poetów rosyjskich i ukraińskich, o których „muzyczności” czytamy w kolejnych esejach, jak i tej podejmującej problem relacji między słowem a dźwiękiem […]. Muzyczne „portrety” poetów są bardzo różne, gdyż zróżnicowane są tej muzyczności źródła. […] Dla każdego „przypadku” muzycznego kontekstu poety znajduje autorka inną, a zarazem trafną interpretację. […] Z najwyższym przekonaniem rekomenduję książkę Eulalii Papli. Czytelnik otrzyma interesujący obraz pewnego szczególnego aspektu poezji rosyjskiej i ukraińskiej […]; zarazem lekturę napisaną ładnym językiem, stanowiącą z jednej strony świadectwo wysokiej wartości artystycznej […] poezji rosyjskiego kręgu kulturowego, z drugiej doświadczenia i erudycji humanistycznej autorki.

Eulalia Papla – rusycystka i ukrainistka (Uniwersytet Jagielloński). Zainteresowania: dzieje literatury rosyjskiej i ukraińskiej XIX i XX wieku, zagadnienia teoretycznoliterackie, antyk i sacrum w literaturze, intertekstualność, związki literatury i muzyki. Autorka pierwszej polskiej monografii o akmeizmie, podręczników z poetyki, kilkudziesięciu szkiców i haseł encyklopedycznych.