Jury

Przewodniczący jury

Piotr Śliwiński

Piotr Śliwiński (ur. 1962) – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, nauczyciel akademicki i profesor na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Poetyckie awangardy – awangarda przedwojenna, 2004; Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976–1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów Horror poeticus.

Jest twórcą i kuratorem festiwalu Poznań Poetów. Były przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia (2006–2013). Wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. W latach 2016–2021 juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.


Skład

Monika Glosowitz

Monika Glosowitz (ur. 1986) – badaczka literatury, krytyczka literacka. Pracuje jako adiunktka w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet, (2019). Współredagowała Imagined Geographies. Central European Spatial Narratives between 1989 and 2014 (2018) oraz Dyskursy gościnności. Etykę współbycia w perspektywie późnej nowoczesności (2018). Publikowała m.in. na łamach „Central Europe”, „Czasu Kultury”, „The Polish Journal of Aesthetics” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Tłumaczyła teksty Michela Foucaulta, Rosi Braidotti, Sary Ahmed i Luce Irigaray, przez wiele lar redagowała dział poetycki internetowego czasopisma „artPapier”, związana była również ze śląskimi „Opcjami”.

Paweł Mackiewicz

Paweł Mackiewicz (ur. 1980) – historyk literatury, krytyk literacki, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, między innymi poezją oraz historią krytyki literackiej. Autor książek: Pisane osobno. O poezji polskiej lat pierwszych (Poznań 2010), W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji (Kraków 2012), Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce (Katowice 2013), Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego (Poznań 2015), Spór o realizm. 1945-1948 (Poznań 2020). Opracował tomy: Kazimierz Wyka, Tylnym pomostem. Felietony zebrane (Kraków 2014) oraz Kazimierz Wyka, Wybór pism (Wrocław 2019), a także kilka wyborów poezji, m. in.: Marcin Sendecki, Pamiątka z celulozy (Poznań 2014), Jacek Łukasiewicz, Uroda świata się nie kończy (Poznań 2021). Pisał m.in. do „Nowych Książek”, „Odry”, „FA–artu”, „Akcentu”, „Rity Baum”, „Kwartalnika Artystycznego”.

Małgorzata Mikołajczak

Małgorzata Mikołajczak (ur. 1966) – literaturoznawczyni, kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmuje się teorią literatury i poezją współczesną. Autorka książek poświęconych poezji Urszuli Kozioł (Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, 2000)i Zbigniewa Herberta („W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, 2004; Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, 2007, 2013; „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, 2013), a także monografii dotyczących literackiego regionalizmu. Redaktorka naukowa serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich” (TAiWPN „Universitas”). Opracowała Wybór poezji Zbigniewa Herberta dla Biblioteki Narodowej (2018).  Jej artykuły i recenzje ukazywały się m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Ruchu Literackiego”, „Pamiętnika Literackiego”, „Twórczości”, „Odry”, „Kwartalnika Artystycznego”.

Krystyna Pietrych

Krystyna Pietrych (ur. 1960) – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Literatury i Tradycji Romantyzmu oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się między innymi dwudziestowieczną poezją polską – pisała w szczególności o wierszach Leśmiana, Tuwima, Baczyńskiego, Wata, Szymborskiej, Herberta, Białoszewskiego, Barańczaka, Iwaszkiewicza, Różewicza, Miłosza, Krynickiego i Sommera. Jest autorką monografii o poezji Aleksandra Wata (O „Wierszach śródziemnomorskich Aleksandra Wata, 1996) oraz edytorką jego pism (Dziennik bez samogłosek, 2001 oraz JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, 2021). Wydała książki: Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie (2009) oraz O czym (nie) mówią poeci? (2019). Redaktorka naczelna rocznika „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”. Była jurorka Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2016–2017)

Paweł Próchniak

Paweł Próchniak (ur. 1966) – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się badaniem poezji oraz zagadnień pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się twórczość pisarzy polskiego modernizmu, poezja XX wieku oraz literatura najnowsza. Jest autorem wielu książek poświęconych literaturze (m.in. Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, 2006; Modernizm: ciemny nurt, 2011; Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, 2016).  Ostatnio opublikował Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu (2020). Kieruje Pracownią Antropologii Słowa działającą przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Redaktor kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN) oraz serii wydawniczej „Granice wyobraźni” (wydawnictwo Pasaże). Członek Polskiego PEN Clubu i Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Był jurorem nagrody Nike (2018–2020). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny stronypoezji.pl.

Alina Świeściak (ur. 1969) – pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010). Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.


fot: Rafał Komorowski, Max Pflegel | Wrocławski Dom Literatury