Tag: Krzysztof Śliwka

Budda show

Budda show – przypominamy książ­kę Krzysz­to­fa Śliw­ki, autora zwią­za­ne­go z Ośrod­kiem Po­staw Twór­czych, re­dak­to­ra in­ter­ne­to­we­go ma­ga­zy­nu “He­li­kop­ter” (WBPiCAK). Śliwka o swojej poezji: Budda Show to mix pun­ko­wej dzi­ko­ści i bud­dyj­skiej ra­do­ści. Taki fe­no­me­no­lo­gicz­ny byt skro­jo­ny na mia­rę na­szych cza­sów. Anna Kałuża: Na wie­le spo­so­bów moż­naCzytaj dalej