Jury

Przewodniczący jury

Andrzej Zawada

Andrzej Zawada (ur. 1948) – Historyk literatury, krytyk, eseista. Profesor zwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2005-2016). Zajmuje się literaturą polską XX wieku i współczesną, zagadnieniami zbiorowej pamięci symbolicznej, procesami komunikacji interkulturowej. Autor książek o literaturze: Gra w ludowe (1983), Wszystko pokruszone (1985), Dwudziestolecie literackie (1995), Mit czy świadectwo? (2000), Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Oset, pokrzywa (2011), monografii Jarosław Iwaszkiewicz (1994), Miłosz (1996). Opublikował dwa zbiorki poetyckie: Dziecię nomadów (1998), Murzynek (2001). W esejach opisywał przemianę kulturowej tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich: Bresław (1996), Dolny Śląsk, ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009), Drugi Bresław (2015). Członek jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” (2006-2015). Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury (2016/17). Należy do PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Association Internationale des Critiques Litteraires.

Członkowie

Anna Kałuża (ur. 1977) – dr hab., pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się przede wszystkim estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowo-artystycznych, współczesną poezją i sztuką w ich wymiarach społecznych i politycznych. Autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (Kraków 2008); Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku (Wrocław 2010); Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji (Mikołów 2011); Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (Kraków 2015); współredaktorka zbiorów: m.in. Rodzinna Europa. Pięć minut później (Kraków 2011); Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945-1989 (Kraków 2011).

Tomasz Kunz (ur. 1969) – dr hab., krytyk i teoretyk literatury, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, jest także tłumaczem (m. in. autorem przekładów dziewięciu książek Zygmunta Baumana). Zajmuje się teorią i historią literatury nowoczesnej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w większości poświęconych zagadnieniom poezji współczesnej m.in. osobom i dziełu Rafała Wojaczka i Tadeusza Różewicza, a także autorem książek: Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (Kraków 2005; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia (Kraków 2019), na którą składa się 5 esejów o twórczości Tadeusza Różewicza, Rafała Wojaczka, Mirona Białoszewskiego, Witolda Gombrowicza, Marcina Świetlickiego. Prowadzi zajęcia z literatury współczesnej, poetyki i teorii literatury oraz warsztaty przekładowe.

Karol Maliszewski (ur. 1960) – krytyk literacki, poeta, prozaik. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował osiem zbiorów wierszy – ostatnie to Potrawy pośmiertne 2010 i Ody odbite, 2012 oraz siedem książek prozatorskich, m.in. Faramucha (2001, nominowana do Paszportu Polityki), Sajgon (2009), Manekiny (2012), Przemyśl-Szczecin (2013, nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego). W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. Następnie wydał: Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2006, nominowana do Nagrody Nike), Po debiucie (2008), Pociąg do literatury (2010). Jest współautorem podręcznika Jak zostać pisarzem (2011). Ostatnio wydał książkę krytycznoliteracką pt. Wolność czytania i wybór wierszy z lat 1984-2014 zatytułowany Jeszcze inna historia.

Joanna Orska (ur. 1973) – krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi zajęcia z najnowszej polskiej literatury i krytyki, a także krytycznoliterackie warsztaty na specjalności Krytyka literackie i artystyczna oraz kierunku Kultura i praktyka tekstu. Twórcze pisanie i edytorstwo. Swoje recenzje i szkice badawcze publikowała na łamach wielu polskich czasopism (m.in. „Tekstów drugich”, „FA-artu”, „Odry”, „Twórczości”, „Wielogłosu”). Jest autorką książek : Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004) i Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006), Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Była jurorką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka we Wrocławiu.

Adam Poprawa (ur. 1959) – historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Wydał m.in. tomiki wierszy Komentarz do Dantego (1990), Koncert na adwent (1995), rozprawę Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (2003), tom prozatorski Walce wolne, walce szybkie (2009). Prowadzi w „Odrze” rubrykę płytową CDn, jest felietonistą „Czasu Kultury”. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

Justyna Sobolewska (ur. 1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w „Przekroju” (2001 -2008) i „Dzienniku” (2008-2009). Jest współautorką książki Jestem mamą (2004) i antologii opowiadań Projekt mężczyzna (2009). Zasiadała także w jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W 2012 roku ukazała się wydawnictwie „Polityki” jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam. Współpracowała z TVP Kultura (do 2017 roku). Mieszka w Warszawie.