Regulamin

 

REGULAMIN

WROCŁAWSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ SILESIUS

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
  1. Organizatorem konkursu Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.
  2. Regulamin Nagrody oraz jego zmiany zatwierdza Prezydent Wrocławia.
  3. Prezydent Wrocławia powołuje Biuro Nagrody, które jest odpowiedzialne za wszystkie zagadnienia organizacyjne i merytoryczne związane z konkursem i galą przyznania Nagrody.
  4. Funkcję Biura Nagrody pełni Wrocławski Dom Literatury.
  5. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.
  6. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:
   a) nagroda za całokształt twórczości,
   b) nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy,
   c) nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy; nagroda za debiut może nie być przyznana.
  7. Nagroda nie obejmuje twórczości dla dzieci.
  8. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
  9. Warunkiem przyznania „nagrody za całokształt twórczości” jest publikacja utworów autora, dokonana w ciągu trzech lat kalendarzowych, poprzedzających daną edycję Nagrody.
  10. Nagrodę w każdej kategorii, za wyjątkiem „nagrody za książkę roku”, autor może otrzymać tylko raz.
  11. Książka laureata „nagrody za całokształt twórczości” nie będzie brana pod uwagę w konkursie na „nagrodę za książkę roku” w tej samej edycji Nagrody.
  12. Nagrodę stanowią:
   a) statuetka SILESIUS
   b) kwoty:

    • 100 000 PLN za całokształt twórczości
    • 50 000 PLN za książkę roku
    • 20 000 PLN za debiut roku

 

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU
§ 2.
   1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody.
   2. Z konkursu wyłącza się publikacje nieposiadające numeru ISBN.
   3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.
   4. 8 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
   5. Nadesłane książki nie będą zwracane.

 

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 3.
   1. Konkurs składa się z 3 etapów:
    a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
    b) etap drugi – wybór 7 książek nominowanych do Nagrody w kategorii „nagroda za książkę roku”, wybór książek (nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5) nominowanych do Nagrody w kategorii „nagroda za debiut roku” lub decyzja o braku nominacji, oraz rozstrzygnięcie w kategorii „nagroda za całokształt twórczości”,
    c) etap trzeci – wybór laureatów Nagrody.
   2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami, współautorami lub redaktorami są:
    a) członkowie jury wraz z przewodniczącym,
    b) pracownicy organizatora i fundatora Nagrody.
   3. Zastrzeżenie opisane w ust. 2 pkt a) tego paragrafu nie stosuje się, jeśli juror, który jest autorem, współautorem lub redaktorem zgłoszonej książki, złoży rezygnację z prac w gronie jury w danej edycji Nagrody najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia jury. Decyzja jurora jest wiążąca dla organizatora i fundatora, a zgłoszona książka pozostaje w konkursie. Prezydent Wrocławia może w takiej sytuacji uzupełnić skład jury w danej edycji Nagrody.

 

JURY
§ 4.
   1. Jury konkursu składa się z 7 osób.
   2. Przewodniczącego i członków jury powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
   3. Prezydent Wrocławia w swoich decyzjach o odwołaniach i powołaniach nie jest związany czasem trwania kadencji, o której mowa w ust. 4 tego paragrafu, jeśli za jego decyzjami stoi ważny interes publiczny, którego nie można było przewidzieć w momencie powołania lub zawierania umowy z jurorem/jurorami Nagrody.
   4. Kadencja przewodniczącego i członków jury trwa trzy lata, poczynając od momentu powołania.
   5. Przewodniczący lub członek jury może być ponownie powołany do grona jury najwcześniej po upływie roku od zakończenia swojej poprzedniej kadencji.
   6. Przewodniczący może być powołany ponownie również jako zwykły członek jury.
   7. Członek jury może być powołany ponownie również na stanowisko przewodniczącego.
   8. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury oraz przygotowuje i na gali wręczenia Nagrody wygłasza laudację.
   9. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
   10. Członek jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
   11. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta Wrocławia, zakończenia trzyletniej kadencji, nieobecności – nieusprawiedliwionej względami zdrowotnymi – na dwóch kolejnych posiedzeniach jury w danym roku kalendarzowym, śmierci członka jury. W takich przypadkach Prezydent Wrocławia może powołać nowego członka jury.
   12. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia regulaminu Nagrody.
   13. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
   14. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
   15. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatora i fundatora Nagrody.
   16. Umowy pomiędzy jurorami a organizatorem i fundatorem Nagrody zawierane są corocznie w każdym roku trwania kadencji.
   17. Z posiedzenia, na którym wybiera się laureata lub laureatów Nagrody, przedstawiciel Biura Nagrody sporządza protokół, który podpisują obecni członkowie jury, potwierdzający fakt wyboru laureata lub laureatów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Wrocławia.