Regulamin Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (dalej jako „Nagroda”) i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.
 2. Regulamin Nagrody oraz jego zmiany zatwierdza Prezydent Wrocławia.
 3. Prezydent Wrocławia powołuje Biuro Nagrody, które jest odpowiedzialne za wszystkie zagadnienia organizacyjne i merytoryczne związane z konkursem i galą przyznania Nagrody.
 4. Funkcję Biura Nagrody pełni Wrocławski Dom Literatury.
 1. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.
 2. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:
  a) nagroda za całokształt twórczości,
  b) nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy,
  c) nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy; nagroda za debiut może nie być przyznana.
 1. Nagroda nie obejmuje twórczości dla dzieci.
 2. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
 3. Warunkiem przyznania „nagrody za całokształt twórczości” jest publikacja utworów autora dokonana w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających daną edycję Nagrody.
 4. Nagrodę w każdej kategorii, za wyjątkiem „nagrody za książkę roku”, autor może otrzymać tylko raz.
 5. Książka laureata „nagrody za całokształt twórczości” nie będzie brana pod uwagę w konkursie na „nagrodę za książkę roku” w tej samej edycji Nagrody.
 6. Nagrodę stanowią:
  a) statuetka Silesius
  b) kwoty:
  – 100 000 PLN za całokształt twórczości
  – 50 000 PLN za książkę roku
  – 15 000 PLN za debiut roku.
 7. Począwszy od edycji w roku 2020 przyznawane są również wyróżnienia dla wszystkich nominowanych:
  – po 5 000 PLN dla każdego nominowanego w kategorii „nagroda za książkę roku”, przy czym wyróżnienie przyznane przyszłemu zdobywcy nagrody w tej kategorii podlega zaliczeniu do sumy nagrody, która nie może przekroczyć kwoty 50 000 PLN,
  – po 5 000 PLN dla każdego nominowanego w kategorii „nagroda za debiut”, przy czym wyróżnienie przyznane przyszłemu zdobywcy nagrody w tej kategorii podlega zaliczeniu do sumy nagrody, która nie może przekroczyć kwoty 15 000 PLN.

§ 2. TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU

 1. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody reprezentowany przez Biuro Nagrody.
 2. Z konkursu wyłącza się publikacje nieposiadające numeru ISBN.
 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.
 4. 8 egzemplarzy książek oraz wypełniony formularz należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
 5. Formularz jest dostępny na stronie www.silesius.wroclaw.pl. Po wypełnieniu należy go przesłać w formie elektronicznej na adres silesius@literatura.wroclaw.pl.
 6. Nadesłane książki nie będą zwracane.

   § 3. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
  a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
  b) etap drugi – wybór 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii „nagroda za książkę roku”, wybór książek (co najmniej 2, ale nie więcej niż 3) nominowanych do Nagrody w kategorii „nagroda za debiut roku” lub decyzja o braku nominacji, oraz rozstrzygnięcie w kategorii „nagroda za całokształt twórczości”,
  c) etap trzeci – wybór laureatów Nagrody.
 2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
  a) członkowie jury wraz z przewodniczącym,
  b) pracownicy organizatora i fundatora Nagrody.
 3. Zastrzeżenie opisane w ust. 2 pkt a) tego paragrafu nie stosuje się, jeśli juror, który jest autorem lub współautorem zgłoszonej książki, złoży rezygnację z prac w gronie jury w danej edycji Nagrody najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia jury. Decyzja jurora jest wiążąca dla organizatora i fundatora, a zgłoszona książka pozostaje w Konkursie. Prezydent Wrocławia może w takiej sytuacji uzupełnić skład jury w danej edycji Nagrody.
 4. Jeśli w którejkolwiek kategorii poza „nagrodą za całokształt” nagrodzona zostanie książka napisana przez dwóch lub więcej autorów, Nagroda zostanie równo podzielona pomiędzy autorów.

§ 4. JURY

 1. Jury Konkursu składa się z 7 osób.
 2. Przewodniczącego i członków jury powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
 3. Prezydent Wrocławia w swoich decyzjach o odwołaniu i powołaniu nie jest związany czasem trwania kadencji, o której mowa w ust. 4 tego paragrafu, jeśli za jego decyzjami stoi ważny interes publiczny, którego nie można było przewidzieć w momencie powołania lub zawierania umowy z jurorem/jurorami Nagrody.
 4. Kadencja przewodniczącego i członków jury trwa trzy lata, poczynając od momentu powołania.
 5. Przewodniczący lub członek jury może być ponownie powołany do grona jury najwcześniej po upływie roku od zakończenia swojej poprzedniej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 tego paragrafu.
 6. Przewodniczący może być powołany ponownie również jako zwykły członek jury, w takiej sytuacji nie stosuje się ograniczenie z ust. 5 tego paragrafu.
 7. Członek jury może być powołany ponownie również na stanowisko przewodniczącego, w takiej sytuacji nie stosuje się ograniczenie z ust. 5 tego paragrafu.
 8. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury oraz przygotowuje i na gali wręczenia Nagrody wygłasza laudację. 
 9. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
 10. Członek jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
 11. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta Wrocławia, zakończenia trzyletniej kadencji, nieobecności – nieusprawiedliwionej względami zdrowotnymi – na dwóch kolejnych posiedzeniach jury w danym roku kalendarzowym, śmierci członka jury. W takich przypadkach Prezydent Wrocławia może powołać nowego członka jury.
 12. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia regulaminu Nagrody.
 13. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
 14. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
 15. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatora i fundatora Nagrody.
 16. Umowy pomiędzy jurorami a organizatorem i fundatorem Nagrody zawierane są corocznie w każdym roku trwania kadencji.
 17. Z posiedzenia, na którym wybiera się laureata lub laureatów Nagrody, przedstawiciel Biura Nagrody sporządza protokół, który podpisują obecni członkowie jury, potwierdzający fakt wyboru laureata lub laureatów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W roku 2024 Gala przyznania Nagrody odbędzie się wraz z Galą przyznania Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Wrocławia.

Regulamin Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (PDF)